Termeni și condiții

(versiunea 2.1 – 01.03.2024)

1. PĂRȚILE CONTRACTANTE

1.1. EVERYTHING DATA SOLUTIONS SRL, cu sediul în Bucureşti, Sectorul 2, Strada Barbu Văcărescu, nr. 143, Etaj 1, Ap. 2, Număr de ordine în Registrul Comerţului: J40/7878/2020, Cod unic de înregistrare: RO 42763857, denumit în continuare Prestatorul; și

1.2. Clientul sau Utilizatorul: persoana fizică, persoana juridică sau orice altă entitate juridică care interacționează cu Platforma, își creează un cont și/sau plasează o comandă, au agreat următoarele:

Definiții:

Platformă/Website: https://digigov.ro;

Email: asistenta@digigov.ro;

Client: persoana fizică, persoana juridică sau orice altă entitate juridică care plasează o comandă pe Website;

Utilizator: orice persoană care vizitează și/sau interacționează cu Website-ul;

Serviciu: serviciul de comerț electronic condus exclusiv pe porțiunile public disponibile ale Website-ului, în sensul acordării posibilității Utilizatorului să contracteze servicii folosind mijloace exclusiv electronice, incluzând și alte mijloace de comunicare la distanță;

Conținut: toate informațiile aflate pe Website care pot fi vizitate, vizualizate sau altfel accesate prin utilizarea unui echipament numeric, respectiv:

 • conținutul oricărui e-mail trimis Utilizatorilor sau Clienților săi de către Prestator prin mijloace electronice și/sau orice alt mijloc de comunicare disponibil;
 • orice informație comunicată prin orice mijloc de către un angajat al Prestatorului către Client, conform informațiilor de contactare, specificate sau nu de către acesta;
 • informații legate de serviciile și/sau tarifele practicate de Prestator într-o anumită perioadă;
 • date referitoare la Prestator sau alte date privilegiate ale acestora.

Servicii: orice serviciu pus la dispoziția Clientului prin intermediul Website-ului și care urmează a fi furnizate după încheierea Contractului;

Comandă: document electronic ce intervine ca formă de comunicare între Prestator și Utilizator prin care Utilizatorul transmite Prestatorului, prin intermediul Website-ului intenția sa de a achiziționa Servicii de pe Website;

Specificații: toate specificațiile și/sau descrierile, așa cum sunt menționate/descrise pe Website;

Contract: plasarea unei Comenzi valide de către Client, și acceptarea acesteia de către Prestator;

Contract la distanță: orice contract încheiat între profesionist și consumator în cadrul unui sistem de vânzări sau de prestare de servicii la distanță organizat, fără prezența fizică simultană a profesionistului și a consumatorului, cu utilizarea exclusivă a unuia sau a mai multor mijloace de comunicare la distanță, până la și inclusiv în momentul în care este încheiat contractul;

Tranzacție: încasare sau rambursare a unei sume rezultată din vânzarea unui Serviciu de către Prestator către Client, prin utilizarea serviciilor procesatorului de carduri agreat de către Prestator, indiferent de modalitatea de livrare;

Document: Prezentele Termeni și Condiții.

2. DECRIEREA ȘI CONDIȚIILE DE UTILIZARE ALE SERVICIILOR

2.1. Acord. Prin utilizarea Website-ului, este necesar ca Utilizatorul să fie de acord cu Termenii și Condițiile Prestatorului. Utilizatorul/Clientul trebuie să le citească informațiile cu atenție. Informarea Utilizatorului/Clientului cu privire la prezentele Termeni și condiții va preceda orice act sau fapt de natură să determine obligații pentru părțile contractante. Vizitarea și utilizarea Website-ului sunt condiționate de acceptarea acestor condiții de utilizare. Aceste Document este propus de Prestator și trebuie acceptat înainte de comandarea oricărui serviciu oferit de Prestator. Orice comandă confirmată de Client, reprezintă o acceptare din partea Clientului a ofertei Presatorului și a acestui contract, în condițiile stipulate de art. 9 din Legea nr. 365/2002 privind comerțul electronic.

2.2. Caracterul obligatoriu. Folosirea Serviciilor implică aderarea Utilizatorului/Clientului la prezentele Termeni și Condiții prin acceptarea expresă a prezentului Document. Dacă una dintre prevederile acestui act se vădește a fi nulă sau invalidă, toate celelalte rămân valabile, pe cât posibil. În cazul în care se fac referiri la alte Website-uri Prestatorul nu garantează și/sau confirmă sub nicio formă tipul de informație pe care Utilizatorul/Clientul îl va găsi pe acestea.

2.3. Accesul la Serviciile Prestatorului se face exclusiv prin accesarea Website-ului public. Prin folosirea Website-ului/Conținutului/Serviciilor, Utilizatorul/Clientul este singurul responsabil pentru toate activitățile care decurg prin folosirea acestuia. De asemenea, acesta răspunde pentru orice daune materiale, intelectuale sau electronice sau de orice altă natură produse Website-ului, Conținutului, Serviciilor, societății Prestatorului sau oricărui terț cu care Prestatorul are încheiate contracte, în conformitate cu legislația română în vigoare.

2.4. Clientul/Utilizatorul se obligă să ia cunoștință de aceste condiții înainte de a realiza o comandă sau de a-și deschide un cont. Toate comenzile și deschiderea contului implică acceptarea de către acesta a tuturor acestor Condiții. Prezentul Document este aplicabil tuturor comenzilor sau conturilor realizate prin intermediul Website-ului. Serviciile pot include posibilitatea de a obține diverse documente precum:

 • Extras de carte funciară: Acest serviciu permite obținerea de informații despre un imobil înregistrat în cartea funciară, inclusiv date despre proprietar, suprafață, drepturi reale, sarcini sau alte informații relevante.
 • Extras de plan cadastral: Cu ajutorul acestui serviciu, se poate obține un extras din planul cadastral, care conține informații referitoare la delimitarea și identificarea precisă a parcelelor de teren în zona respectivă.
 • Certificat Constatator: Acest certificat furnizează informații despre o societate comercială înregistrată, precum denumirea, adresa sediului, codul unic de înregistrare, forma juridică și alte detalii relevante. Prestatorul pune la dispoziție o varietate de certificate, printre care se numără:
  • Certificat constatator de bază;
  • Certificat constatator fonduri IMM;
  • Certificat constatator pentru insolvență;
  • Furnizare informații.
 • Cazier Judiciar: Acest serviciu oferă posibilitatea de a obține informații privind cazierul judiciar personal sau al unei persoane juridice, inclusiv condamnări, infracțiuni sau alte evenimente relevante.

2.5. Documentele de mai sus sunt obținute prin oferirea unor servicii pentru pregătirea documentelor alături de parteneriate cu avocați/juriști specializați. Fiecare operațiune necesită în principiu aceeași pași, însă pentru a afla cum funcționează în mod concret, va trebui să verificați paginile Website-ului special destinate fiecărui serviciu oferit.

3. CONȚINUT

3.1. Conținutul, astfel cum este definit în preambul, incluzând dar nelimitându-se la logo-uri, reprezentări stilizate, simboluri comerciale, imagini statice, imagini dinamice, text și/sau conținut multimedia prezentate pe Website, sunt proprietatea exclusivă a Prestatorului, acestora fiindu-le rezervate toate drepturile obținute în acest sens în mod direct sau indirect (prin licențe de utilizare și/sau publicare).

3.2. Utilizatorului sau Clientului nu îi este permisă copierea, distribuirea, publicarea, transferul către terțe părți, modificarea și/sau altfel alterarea, utilizarea, legarea la, expunerea, includerea oricărui conținut în orice alt context decât cel original intenționat de Prestator, includerea oricărui conținut în afara Website-ului, îndepărtarea însemnelor care semnifică dreptul de autor al Prestatorului sau asupra conținutului precum și participarea la transferul, vânzarea, distribuția unor materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau afișarea conținutului, decât cu acordul expres al Prestatorului.

3.3. Orice Conținut la care Utilizatorul sau Clientul are și/sau obține acces prin orice mijloc, se află sub incidența Documentului, în cazul în care Conținutul nu este însoțit de un acord de utilizare specific și valid încheiat între Prestator și acesta, și fără nicio garanție implicit sau expres formulată din partea Prestatorului cu referire acel conținut.

3.4. Utilizatorul sau Clientul poate copia, transfera și/sau utiliza conținut numai în scopuri personale sau necomerciale, numai în cazul în care acestea nu intră în conflict cu prevederi ale Documentului și cu acordul Prestatorului.

3.5. În cazul în care Prestatorul conferă Utilizatorului sau Clientului dreptul de a utiliza sub forma descrisă într-un acord de utilizare distinct un anumit conținut la care Utilizatorul are sau obține acces în urma acestui acord, acest drept se extinde numai asupra acelui sau acelor conținuturi definite în acord, numai pe perioada existenței acestuia sau acestor conținuturi pe Website sau a perioadei definite în acord, conform condițiilor definite, în cazul în care acestea există și nu reprezintă un angajament contractual din partea Prestatorului pentru respectivul Utilizator / Client sau oricare alt terț care are/obține acces la acest conținut transferat, prin orice mijloc și care ar putea fi sau este prejudiciat în orice mod de pe urma acestui conținut, în timpul sau după expirarea acordului de utilizare.

3.6. Niciun conținut transmis către Utilizator sau Client, prin orice mijloc de comunicare (electronic, telefonic etc.) sau dobândit de acesta prin accesare, vizitare și/sau vizualizare nu constituie o obligație contractuală din partea Prestatorului și/sau al angajatului Prestatorului sau al celui care a mijlocit transferul de conținut, în cazul în care aceasta există, față de respectivul conținut.

3.7. Este interzisă orice utilizare a Conținutului în alte scopuri decât cele permise expres prin Document sau de acordul de utilizare care îl însoțește, în cazul în care acesta există.

3.8. Prestatorul își rezervă dreptul de a modifica sau de a adăuga noi reguli și restricții în ceea ce privește conținutul Website-ului, în orice moment.

4. CESIONAREA ȘI SUBCONTRACTAREA

4.1. Prestatorul poate cesiona și/sau subcontracta o terță parte pentru servicii ce țin de onorarea Comenzii, cu informarea Clientului, nefiind necesar acordul acestuia. Prestatorul va fi întotdeauna responsabil față de Client pentru toate obligațiile contractuale.

5. COMANDA

5.1. Prin lansarea unei comenzi și acceptarea Termenilor și Condițiilor (adică a prezentului Document), precum și prin aplicarea semnăturii sale în fluxul din platforma Website-ului prin care se face înregistrarea contului, Clientul își da acordul și cu privire la:

 • Semnarea unui contract de asistență juridică și a unei împuterniciri avocațiale cu PETRE ROSU SI ASOCIATII
 • SOCIETATE CIVILĂ DE AVOCAȚI, prin care societatea de avocați este împuternicită de către Client sau de către persoana juridică (în cazul SRL-urilor) să îl reprezinte pe acesta în fața autorităților statului (Inspectoratul Județean de Poliţie, Secțiile de Poliție, Serviciul cazier judiciar precum și în fața altor autorități sau instituții publice), pentru realizarea următoarelor activități: reprezentare juridică, redactare, semnare, depunere și ridicare documente în vederea obținerii certificatului de cazier judiciar și/sau a certificatului de integritate comportamentală.

5.2. Tot prin lansarea unei comenzi și acceptarea Termenilor și Condițiilor, precum și prin aplicarea semnăturii sale în pasul corespunzător din fluxul urmat de Client în Platformă prin care se face înregistrarea contului, Clientul își da acordul cu privire la faptul că semnătura sa va fi aplicată pe documentele menționate la pct. 5.1.

5.3. Documentele de împuternicire ale avocatului care vor fi transmise către autoritățile statului în toate situațiile și demersurile pentru care acesta a fost împuternicit pot fi consultate mai jos:

5.4. Clientul este de acord ca 50 lei + TVA din suma achitată de acesta pentru serviciile contractate în vederea obținerii certificatului de cazier judiciar și/sau a certificatului de integritate comportamentală, reprezintă onorariul avocațial plătit de acesta și/sau de către persoana juridică (în cazul SRL-urilor) pentru reprezentarea în fața autorităților statului menționate la pct. 5.1. și acceptă ca această sumă să fie colectată de către Platformă și virată societății civile de avocați PETRE ROSU SI ASOCIATII

5.5. Din cauza că, uneori, autoritățile statului își exercită cu întârziere unele îndatoriri iar regulile pe baza cărora funcționează acestea nu sunt clare și nici nu sunt aplicate consecvent, Prestatorul nu poate garanta un termen maxim de furnizare a serviciilor contractate și nu este răspunzătoare de termenul în care se soluționează cererile de către autoritățile statului. Prestatorul nu va fi răspunzător pentru oricare prelungire, întârziere sau respingere în soluționarea serviciilor contractate de Client și nici pentru eventualele consecințe pe care o astfel de prelungire, întârziere sau respingere o poate avea asupra activității Clientului.

5.6. În momentul în care Clientul comandă unul dintre aceste servicii noastre, trebuie să completeze informațiile solicitate prin formularul de comandă corespunzător fiecărui serviciu. Aceste informații sunt necesare pentru procesarea corectă și eficientă a comenzii plasate de către Client. După plasarea comenzii, se va emite o confirmare în acest sens pe email-ul Clientului, situație ce atestă fermitatea cererii Clientului și implicit acceptarea condițiilor contractuale.

6. MODALITĂȚI DE PLATĂ

6.1. Toate prețurile afișate pe Website nu includ TVA. Plata se poate realiza prin virament bancar sau online, în funcție de sistemul existent la momentul comenzii efectuate de către Client. Datele completate de Client sunt în siguranță, întrucât Prestatorul nu are acces la datele bancare ale Clientului.

6.2. Prestatorul va putea publica pe Website informații despre servicii și/sau promoții practicate de către acesta sau de către oricare alt terț cu care acesta are încheiate contracte de parteneriat, într-o anumită perioadă.

6.3. Prestatorul poate limita capacitatea de achiziționare a unor servicii disponibile pe Website la un moment dat, unuia sau mai multor Clienți.

6.4. În cazul plăților online Prestatorul nu este și nu poate fi făcut responsabil pentru niciun alt cost suplimentar suportat de Client, incluzând dar nelimitându-se la comisioane bancare, comisioane de conversie valutară aplicate de către banca emitentă a cardului acestuia, în cazul în care moneda de emitere a acestuia diferă de RON. Responsabilitatea pentru această acțiune o poartă numai Clientul.

6.5. Toate informațiile folosite pentru descrierea serviciilor disponibile pe Website (imagini statice / dinamice / prezentări multimedia / etc.) nu reprezintă o obligație contractuală din partea Prestatorului, acestea fiind cu titlu de prezentare.

6.6. În descrierea serviciilor Prestatorului își rezervă dreptul de a utiliza și alte servicii (accesorii / etc.) care pot să nu fie incluse în costurile serviciilor respective.

7. DISPONIBILITATEA SERVICIILOR AFIȘATE

7.1. Oferta Prestatorului cu privire la servicii și prețul acestora este valabilă atâta vreme cât este afișată pe Website sau a fost convenită de părți în scris. Prestatorul își va îndeplini obligațiile contractuale imediat ce Clientul va efectua plata aferentă Serviciului selectat/convenit. Orice modificări ale tarifelor sau cu privire la disponibilitatea serviciilor vor fi comunicate prin email la adresa de contact a Clientului din contul de utilizator.

7.2. Prestatorul depune toate eforturile pentru a oferi permanent accesul la serviciile oferite. Perioada de disponibilitate nu include perioadele de mentenanță anunțate în prealabil prin intermediul platformei, însă include acele perioade de mentenanță neanunțate. Ca atare, având în vedere dependența serviciilor oferite de accesul la Internet, posibilele limitări tehnice și de sistem ce pot apărea, Prestatorul își asumă o obligație de diligență în ceea ce privește disponibilitatea serviciilor.

7.3. În condițiile în care Serviciul dorit nu mai este disponibil, din motive imputabile Prestatorului, informațiile Clientului din baza de date a Prestatorului vor fi exportate și transmise acestuia.

8. PREȚURI

8.1. Prețurile sunt stabilite atunci când produsele sunt afișate pe site, sunt exprimate în RON și nu includ TVA. Prețul afișat se poate modifica fără o notificare prealabilă pe Website-ul Prestatorului. Prețul obținerii unui cazier judiciar și/sau a certificatului de integritate comportamentală mergând personal la ghișeu fizic al Inspectoratului Județean de Poliţie sau la Secțiile de Poliție din România este 0 (zero) lei. Serviciile oferite de Prestator sunt însă servicii plătite, având în vedere costurile privind administrarea Platformei, reprezentarea juridică, redactarea cererilor, semnarea, depunerea, ridicare și transmiterea documentelor în vederea obținerii certificatului de cazier judiciar și/sau a certificatului de integritate comportamentală.

8.2. Serviciul Rapid. Serviciul Rapid este disponibil doar în zilele lucrătoare, în intervalul orar 08:00-19:00. Acest serviciu intră în vigoare în momentul în care Prestatorul primește documentul de la autoritățile statului. Prin acceptarea prezentului Document, Clientul confirmă că înțeleagă faptul că, în anumite situații, din cauze tehnice sau din cauza volumului mare de comenzi, termenul de livrare rapidă poate să nu fie respectat pentru o comandă specifică. În astfel de cazuri, taxa plătită pentru serviciul rapid nu va fi returnată. Clienții sunt încurajați să efectueze comenzi cu serviciul rapid în cunoștință de cauză și să ia în considerare posibilitatea unor întârzieri rare dar posibile în livrare.

8.3. Timpul de Livrare și de procesare al comenzilor pentru cazierul judiciar și/sau a certificatului de integritate comportamentală. Opțiunile selectate de Client, cum ar fi traducerea legalizată sau apostila Haga, pot afecta timpul de livrare al cazierului judiciar și/sau a certificatului de integritate comportamentală, chiar și în regimul rapid. Clientul va lua în considerare aceste cerințe suplimentare atunci când plasează o comandă, deoarece ele pot influența durata totală de procesare. Platforma transmite solicitările către autoritățile statului de emitere a cazierului judiciar și/sau a certificatului de integritate comportamentală, respectând un program specific de procesare. Astfel, comenzile primite în intervalul de program, de luni până joi între orele 08:00 - 14:00 și vineri între 08:00 - 12:00, vor fi procesate în aceeași zi lucrătoare. În cazul comenzilor plasate după încheierea programului, acestea vor fi procesate în următoare zi lucrătoare.

8.4. Rambursarea Plăților. În momentul în care comanda a fost înregistrată și a fost trimisă către autoritățile statului, Prestatorul nu va putea efectua rambursări ale plăților, indiferent de motiv. Această regulă se aplică inclusiv în cazurile în care Clientul a completat formularul incorect sau în alte circumstanțe neprevăzute. Clientul va acorda o atenție deosebită informațiilor furnizate și va verifica cu atenție datele înainte de finalizarea comenzii, astfel încât să fie evitate eventuale neconformități sau erori care ar putea duce la imposibilitatea rambursării plății.

9. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

9.1. Drepturile și obligațiile Clientului

9.1.1. Clientul se obligă să folosească serviciile oferite de Prestator în deplină legalitate și cunoscând dispozițiile legale în vigoare.

9.1.2. Clientul se obligă să respecte în totalitate prevederile legate de drepturile de autor și protecția datelor cu caracter personal în ceea ce privește datele introduse în sistem. Este INTERZISĂ solicitarea cazierului judiciar și/sau a certificatului de integritate comportamentală în numele altor persoane fără cunoștința și acordul acestora pe Website, acest fapt putând fi pedepsit cu închisoare de la 1 la 5 ani, conform art. 325 din Codul penal privind falsul informatic.

9.1.3. Clientul se obligă ca documentele transmise în format electronic să corespundă cu originalul, iar informațiile furnizate să fie reale și corecte, sub sancțiunea prevederilor art. 322 din Codul penal privind falsul în înscrisuri. În cazul în care documentele și informațiile puse la dispoziția Prestatorului nu sunt corecte și reale, Clientul își asumă toată răspunderea civilă, contravențională și penală ce decurge din acest lucru, iar, în caz de suspiciune că documentele și/ sau informațiile primite de către Prestator nu sunt conforme cu realitatea, acesta are dreptul de a suspenda serviciile furnizate și/ sau de a înceta colaborarea cu Clientul.

9.2. Drepturile și obligațiile Prestatorului

9.2.1. Prestatorul asigură Clientului: posibilitatea de a crea un cont de utilizator și de a încărca documente pentru serviciile oferite; asistență pe email de luni până vineri între orele 09:00 – 18:00; backup al datelor; conectarea la sistem printr-un protocol sigur de comunicare (https).

9.2.2. Prestatorul nu își asumă responsabilitatea pentru pierderea parolelor de acces la contul de utilizator sau pentru activități ce pot compromite contul Clientului. În cazul în care Prestatorul primește o notificare cu privire la existența unor servicii cu o aparență nelegală realizată de către Client, își rezervă dreptul de a suspenda contul de utilizator sau bloca accesul la acesta.

9.2.3. Prestatorul nu exercită nici un control asupra datelor și documentelor furnizate de Client.

9.2.4. Prestatorul are dreptul de a colecta date anonime despre modul de utilizare a serviciilor sale și de a le face publice în mod agregat.

10. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ

10.1. Clientul garantează realitatea datelor introduse și poartă întreaga responsabilitate pentru acestea. Clientul trebuie să fie extrem de atent și să completeze cu precizie toate datele solicitate în formularul de comandă. Procesul pe platforma Prestatorului este automatizat și se bazează pe informațiile furnizate de Client pentru a procesa comenzile. Din acest motiv, este esențial ca toate datele să fie introduse corect și fără erori. Clientul trebuie să înțeleagă că, în cazul în care datele furnizate sunt incorecte sau incomplete, procesul de comandă poate fi afectat, iar plățile efectuate nu vor fi returnate.

10.2. Deși în fiecare moment face eforturi în vederea asigurării calității și corectitudinii mesajelor publicate în site, Prestatorul nu poate garanta, expres sau implicit, în privința conținutului, a site-ului ori serviciilor publicate.

11. ÎNCETAREA CONTRACTULUI

11.1. Prezentul Document încetează în următoarele cazuri:

 1. părțile convin de comun acord încetarea contractului;
 2. prin decizia unilaterală a uneia dintre părți, transmisă în scris celeilalte părți;
 3. în caz de dizolvare, lichidare, faliment.

11.2. Părțile sunt de acord că încetarea prezentului contract reprezintă și stingerea/anularea tuturor obligațiilor deja scadente între părțile contractante.

11.3. Încetarea contractului dintre Client și Prestator din oricare dintre motivele de mai sus are drept consecință și încetarea Contractului de Asistență juridică și a mandatului de reprezentare dat societății civile de avocați PETRE ROSU SI ASOCIATII.

12. EXONERAREA DE RĂSPUNDERE

12.1. Prestatorul nu va răspunde pentru niciun prejudiciu material sau moral, orice pagubă sau costuri ce pot interveni din acțiunile ce sunt în sarcina Clientului, precum și încălcarea de către acesta a oricăror obligații legale, dacă aceasta încălcare nu se datorează culpei Prestatorului.

13. FORȚA MAJORĂ ȘI CAZUL FORTUIT

13.1. Exceptând cazurile în care nu au prevăzut în mod expres altfel, nici una dintre părțile unui contract încheiat, care este încă în derulare, nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea la termen și/sau în mod corespunzător, total sau parțial, a oricăreia din obligațiile care îi incumbă în baza contractului, dacă neexecutarea obligației respective a fost cauzată de un eveniment de forță majoră.

13.2. Partea sau reprezentantul legal al părții care invocă evenimentul mai sus menționat este obligată să aducă la cunoștința celeilalte, imediat și în mod complet, producerea acestuia și să ia orice măsuri care-i stau la dispoziție în vederea limitării consecințelor respectivului eveniment.

13.3. Partea sau reprezentantul legal al părții care invocă evenimentul mai sus menționat este exonerat de la această obligație numai în cazul în care evenimentul o împiedică să o ducă la bun sfârșit.

13.4. Dacă în termen de 72 de ore de la data producerii lui, respectivul eveniment nu încetează fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a contractului fără că vreuna dintre ele să poată pretinde celeilalte alte daune-interese.

13.5. Partea care invocă evenimentul de forță majoră trebuie să facă dovada imposibilității executării obligațiilor în termen de 72 de ore de la data producerii evenimentului dar numai în cazul în care evenimentul o împiedică să o ducă la bun sfârșit.

14. COMPETENȚA

14.1. Contractul va fi guvernat de legea română și se interpretează în conformitate cu reglementările cu privire la aceasta. Orice neînțelegeri se soluționează pe cale amiabilă. În cazul în care neînțelegerile nu pot fi rezolvate pe cale amiabilă, ele vor fi supuse instanțelor judecătorești de la sediul Prestatorului.

15. DREPTURI DE AUTOR

15.1. Design-ul, textele, grafica, structura și toate informațiile de pe Website sunt proprietatea exclusivă a EVERYTHING DATA SOLUTIONS S.R.L. cu sediul în București, sector 2, Str. Barbu Văcărescu, Nr. 143, Et. 1, Ap. 2, având CIF RO42763857 și J40/7878 /2020. Orice încercare de a copia, reproduce, republica, transfera date, afișa, distribui, vinde sau modifica din conținutul, datele, informațiile și materialele găsite este strict interzisă.

16. CONFIDENȚIALITATEA ȘI PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

16.1. Părțile se obligă să păstreze confidențialitatea informațiilor de care iau cunoștință pe parcursul derulării prezentului contract și după încetarea contractului. Beneficiarul înțelege și acceptă faptul că pentru executarea obligațiilor asumate prin Contract este necesară dezvăluirea și prelucrarea unor date cu caracter personal, precum nume, prenume, adresa de e-mail, număr de telefon, carte de identitate/pașaport, permis de muncă, numele membrilor de familie (tată, mamă), semnătură etc.

16.2. Prestatorul va prelucra datele cu caracter personal într-un mod confidențial și responsabil. Prelucrarea datelor cu caracter personal se efectuează în conformitate cu Regulamentul General de Protecție a Datelor („GDPR”) și cu legislația română și europeană privind protecția datelor cu caracter personal.

16.3. Prelucrarea datelor cu caracter personal se va face în condiții de legalitate, echitate și transparență, cu asigurarea securității adecvate a datelor, inclusiv protecția împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale și potrivit Politicii de confidențialitate afișată pe website-ul Prestatorului. Personalul Prestatorului respectă cu strictețe cerințele legale în privința protecției datelor cu caracter personal și are grijă ca toate operațiunile de prelucrare să fie realizate numai în interesul Clientului.

17. RECLAMAȚII

17.1. Pentru orice tip de reclamații, Clientul va contacta Prestatorul la adresa de email:asistenta@digigov.ro. Echipa Prestatorului va face tot posibilul să rezolve în cel mai scurt timp posibil reclamațiilor.

18. DISPOZIȚII FINALE

18.1. Părțile declară că au negociat toate clauzele prezentelor Condiții și acestea sunt acceptate în mod expres de către Client în momentul creării contului, orice înțelegere anterioară neproducând efecte juridice între acestea.

18.2. Prestatorul își rezervă dreptul de a actualiza și modifica periodic aceste Condiții. Clientul este de acord ca forma modificata a acestor Condiții va intra în vigoare la data la care noile Condiții vor fi publicate pe Website. Clientul va verifica periodic conținutul acestui document. Prestatorul va încerca, atât cât este posibil în mod rezonabil, să informeze Clientul prin email despre modificarea Condițiilor.

18.3. Prezentele Condiții se completează, în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal, cu politica de confidențialitate și cu politica de utilizare cookies disponibile pe Website.

18.4. Orice notificare către Prestator trebuie trimisă electronic la adresa de email asistenta@digigov.ro indicată în preambulul prezentului Document.